Balls – Bi bơm màng

050-042-600

Bi, CHECK

Miêu tả:

Vật liệu PTFE
Part No: PF050.042.600
Mã sản phẩm: PF050.042.600
Khối lượng (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.100
Compatible Pump Models:
 050-038-354

Bi, CHECK

Miêu tả:

Vật liệu: SANTOPRENE®
Part No: PF050.038.354
Mã sản phẩm: 050.038.354
Khối lượng (lbs): 0.21
Weight (kgs): 0.095
Compatible Pump Models:
 050-036-354

Bi, CHECK

Miêu tả:

Vật liệu: SANTOPRENE®
Part No: PF050.036.354
Mã sản phẩm: 050.036.354
Khối lượng (lbs): 0.15
Weight (kgs): 0.068
Compatible Pump Models:
 050-042-354

Bi, (Chấm đỏ)

Miêu tả:

 

Vật liệu: SANOTPRENE®
Part No: PF050.042.354
Mã sản phẩm: 050.042.354
Khối lượng (lbs): 0.09
Weight (kgs): 0.04
Compatible Pump Models: S1F
 050-005-354

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Vật liệu: SANTOPRENE®
Part No: PF050.005.354
Mã sản phẩm: 050.005.354
Khối lượng (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.10
Compatible Pump Models: S15
 050-005-360

BALL, CHECK (RED)

Description:
Vật liệu: NITRILE
Part No: PF050.005.360
Mã sản phẩm: 050.005.360
Khối lượng (lbs): 0.33
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models: S15
 050-005-363

BALL, CHECK (YELLOW)

Description:
Vật liệu: FKM
Part No: PF050.005.363
Mã sản phẩm: 050.005.363
Khối lượng (lbs): 0.33
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models: S15
 050-005-364

BALL, CHECK (BLUE)

Description:
Vật liệu: EPDM
Part No: PF050.005.364
Mã sản phẩm: 050.005.364
Khối lượng (lbs): 0.33
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models: S15
 050-005-365

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Vật liệu: NEOPRENE
Part No: PF050.005.365
Mã sản phẩm: 050.005.365
Khối lượng (lbs): 0.66
Weight (kgs): 0.30
Compatible Pump Models: S15
 050-005-365

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.010.600
Mã sản phẩm: 050.010.600
Weight (lbs): 0.44
Weight (kgs): 0.20
Compatible Pump Models: S15
 050-014-354

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: SANTOPRENE®
Part No: PF050.014.354
Mã sản phẩm: 050.014.354
Khối lượng (lbs): 0.79
Weight (kgs): 0.36
Compatible Pump Models: S30
 050-014-360

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: NITRILE
Part No: PF050.014.360
Mã sản phẩm: 050.014.360
Khối lượng (lbs): 1.26
Weight (kgs): 0.57
Compatible Pump Models: S30
 050-014-365

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: NEOPRENE
Part No: PF050.014.365
Mã sản phẩm: 050.014.365
Khối lượng (lbs): 1.27
Weight (kgs): 0.58
Compatible Pump Models:  S30
 050-015-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.015.600
Mã sản phẩm: 050.015.600
Khối lượng (lbs) 1.98
Weight (kgs): 0.90
Compatible Pump Models: S30
 050-017-354

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Vật liệu: SANTOPRENE®
Part No: PF050.017.354
Mã sản phẩm: 050.017.354
Khối lượng (lbs) 0.40
Weight (kgs): 0.18
Compatible Pump Models: S20
 050-017-360

BALL, CHECK (RED-2 DOTS)

Description:
Vật liệu: NITRILE
Part No: PF050.017.360
Mã sản phẩm:
Khối lượng (lbs): 0.58
Weight (kgs): 0.26
Compatible Pump Models: S20
 050-017-364

BALL, CHECK (BLUE-2 DOTS)

Description:
Vật liệu: EPDM
Part No: PF050.017.364
Mã sản phẩm: 050.017.364
Khối lượng (lbs): 0.58
Weight (kgs): 0.26
Compatible Pump Models: S20
 050-017-365

BALL, CHECK (GREEN-2 DOTS)

Description:
Vật liệu: NEOPRENE
Part No: PF050.017.365
Mã sản phẩm: 050.017.365
Khối lượng (lbs): 0.57
Weight (kgs): 0.26
Compatible Pump Models:  S20
 050-022-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.018.600
Mã sản phẩm: 050.018.600
Khối lượng (lbs): 0.86
Weight (kgs): 0.39
Compatible Pump Models: S20
 050-022-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.022.600
Mã sản phẩm: 050.022.600
Khối lượng (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models: S05
 050-027-354

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Vật liệu: SANTOPRENE®
Part No: PF050.027.354
Mã sản phẩm: 050.027.354
Khối lượng (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models: S05
 050-027-360

BALL, CHECK (RED)

Description:
Vật liệu: NITRILE
Part No: PF050.027.360
Mã sản phẩm: 050.027.360
Khối lượng (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models: S05
 050-027-365

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Vật liệu: NEOPRENE
Part No: PF050.027.365
Mã sản phẩm: 050.027.365
Khối lượng (lbs) 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models: S05
 050-028-354

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Vật liệu: SANTOPRENE®
Part No: PF050.028.354
Mã sản phẩm: 050.028.354
Khối lượng (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models: S1F /07/10
 050-028-360

BALL, CHECK (RED)

Description:
Vật liệu: NITRILE
Part No: PF050.028.360
Mã sản phẩm: 050.028.360
Khối lượng (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models: S1F
 050-028-365

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Vật liệu: NEOPRENE
Part No: PF050.028.365
Mã sản phẩm: 050.028.365
Khối lượng (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models: S1F
 050-028-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.028.600
Mã sản phẩm: 050.028.600
Khối lượng (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models: S1F /07/10
 050-036-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.036.600
Mã sản phẩm: 050.036.600
Khối lượng (lbs): 0.66
Weight (kgs): 0.30
Compatible Pump Models: S15
 050-038-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.038.600
Mã sản phẩm: 050.038.600
Khối lượng (lbs) 1.03
Weight (kgs): 0.47
Compatible Pump Models: S20
 050-039-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu: PTFE
Part No: PF050.039.600
OEM No: 050.039.600
Khối lượng (lbs): 2.20
Weight (kgs): 1.00
Compatible Pump Models: S30

mua-hang